Regulamin serwisu ZdrowySzop.pl

Dział I - Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania serwisu internetowego, który funkcjonuje pod domeną zdrowyszop.pl
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności ZdrowySzop.pl jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 3. Podmiotem prowadzącym Serwis jest LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Młyńska 12A, 58-570 Jelenia Góra, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 611-227-24-45.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akceptacja regulaminu następuje w momencie zaznaczenia stosownego pola podczas rejestracji w serwisie. 
 5. Wszelkie materiały zamieszczone w serwisie jak logo, zdjęcia, treści są chronione prawem autorskim.

 

Definicje

Administrator
Osoby, które zarządzają Serwisem.

Serwis / ZdrowySzop.pl
Serwis www dostępny pod adresem internetowym www.zdrowyszop.pl

Konto
Strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi.

Komentarz/Opinia
Tekst dodany przez Użytkownika w Serwisie

Materiały
Zdjęcia, teksty i inne treści umieszczane przez Użytkowników

Użytkownik
Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

 

 

Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości.
 2. Rejestracja wymaga wprowadzenia : imienia, adresu e-mail, hasła  oraz zaakceptowania regulaminu oraz potwierdzenia adresu mailowego poprzez kliknięcie w link. Każdy użytkownik otrzymuje link potwierdzający na maila podanego w procesie rejestracji konta.
 3. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
 4. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, ma prawo do:
  -posiadania własnego Konta i Profilu w Serwisie,
  -zmiany danych : adres e-mail, hasło, imię, avatar
  -przeglądania Profili innych Użytkowników,
  -komentowania produktów, artykułów
  -usunięcia swojego konta
   
 5. Zabronione jest: 
  - używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
  - umieszczanie materiałów pornograficznych,
  - rozsyłanie spamu,
  - umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.
 6. W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, lub usunięte.

 

Odpowiedzialność prawna

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie - zdjęcia produktów, komentarze i pozostałe materiały.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku, gdy osoby trzecie występują w Materiałach.
 4. Administrator ma prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów w dowolnym czasie poprzez wezwania Użytkownika do przesłania aktualnego zdjęcia z kartką w ręku (spisany login i data) na tle monitora z widoczną stroną serwisu.


 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem zdrowyszop.pl/regulamin
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami w tym zakresie. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do rozwiązania Umowy w ciągu 30 dni od daty zmiany postanowień Regulaminu poprzez usunięcie Konta (do tego czasu obowiązuje go niezmieniona forma regulaminu).